Zásady ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti HOTTUB Sauna & Wellness, s.r.o.

 1. Cieľom tohto dokumentu je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „GDPR“).
 2. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.
 3. Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v prevádzkových priestoroch našej spoločnosti.
 4. Informácie o Prevádzkovateľovi
  1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť HOTTUB Sauna & Wellness, s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 35 942 959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36630/B, kontakt: +421 911 603 782, e-mail: info@hottub.sk (ďalej len „HOTTUB Sauna & Wellness“).
  2. Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým so zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.
  3. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás prosíme môžete kontaktovať alebo emailom na adrese: info@hottub.sk alebo písomne na adrese: HOTTUB Sauna & Wellness, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava-Nové Mesto.
 5. Základné pojmy
  1. Nasledujúce výrazy použité v tomto dokumente (či už s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom) majú v tomto dokumente nasledovný význam:
   1. GDPR znamená nariadenie uvedené v odseku 1 tohto dokumentu vyššie.
   2. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
   3. Klient je osoba, s ktorou má HOTTUB Sauna & Wellness v rámci výkonu svojich podnikateľských činností uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi klientom a HOTTUB Sauna & Wellness. Klientom je tiež osoba, s ktorou HOTTUB Sauna & Wellness rokovala o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom HOTTUB Sauna & Wellness, a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval. Na účely tohto dokumentu sa za Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod definovaný AML zákonom.
   4. Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
   5. AML je prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
   6. Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí HOTTUB Sauna & Wellness.
   7. Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
   8. Obchodný zákonník je slovenský zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
   9. Občiansky zákonník je slovenský zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
   10. AML zákon je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v aktuálne platnom a účinnom znení.
 6. Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?
  1. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
  2. HOTTUB Sauna & Wellness spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä na výkon podnikateľskej činnosti a povolania zo strany HOTTUB Sauna & Wellness, ale aj na plnenie rôznych zákonných a iných povinností HOTTUB Sauna & Wellness a na ochranu oprávnených záujmov HOTTUB Sauna & Wellness a iných subjektov.
  3. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely predaja tovaru a poskytovania s tým súvisiacich služieb, identifikácie klientov HOTTUB Sauna & Wellness a identifikácie zmluvných partnerov HOTTUB Sauna & Wellness, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuskutočnenie obchodu.
  4. V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania na marketingové účely, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás HOTTUB Sauna & Wellness vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohlo poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, HOTTUB Sauna & Wellness vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky.
 7. Kategórie osobných údajov, ktoré môže HOTTUB Sauna & Wellness spracúvať
  1. V rámci činnosti HOTTUB Sauna & Wellness dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:
   1. potrebné identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),
   2. kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého alebo prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
   3. údaje o zazmluvnených produktoch a službách (napríklad údaje o uzavretých zmluvách, o uzavretých obchodoch, údaje súvisiace s vybavovaním reklamácií, iných vašich podnetov a pod.),
   4. ekonomické údaje (napríklad údaje o číslach bankových účtov, ktoré používate na realizáciu platobného styku s nami),
   5. transakčné údaje (napríklad údaje o uskutočnených transakciách, údaje o príjemcoch a odosielateľoch, údaje o použití platobného prostriedku),
   6. video- a audiozáznamy (napríklad kamerové záznamy vyhotovené v našich prevádzkových priestoroch v rámci zabezpečenia ochrany týchto priestorov),
   7. kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu),
   8. údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
   9. iné relevantné údaje (napríklad údaje súvisiace s plnením vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje potrebné na posúdenie, či nedochádza k neobvyklým obchodným transakciám);
   10. údaje vami zadané v rámci našich online formulárov a aplikácií (informácie o tovare, o objednávkach a pod.),
   11. relevantné údaje spracúvané o vás na marketingové účely.
  2. Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje úplný a komplexný výpočet všetkých kategórií osobných údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvaní pri predaji tovaru a poskytovaní služieb vo všetkých stavoch zmluvného vzťahu. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta bude preto len podmnožinou uvedeného výpočtu.
 8. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
  1. HOTTUB Sauna & Wellness spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. HOTTUB Sauna & Wellness si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.
  2. V rámci činnosti HOTTUB Sauna & Wellness môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na nasledujúce účely spracúvania: 
   1. Výkon podnikateľskej činnosti a povolania zo strany HOTTUB Sauna & Wellness, čo zahŕňa najmä (ale nielen) predaj tovaru, poskytovanie súvisiacich služieb (najmä montáž a inštalácia Tovaru), výroba na mieru objednaného tovaru a jeho montáž a inštalácia, zaučenie obsluhy dodaného tovaru, doprava tovaru, skladovanie tovaru, identifikácia našich klientov a identifikácia našich zmluvných partnerov. V rámci tohto účelu dochádza najmä k nasledovným úkonom:
    1. identifikácia Klientov a overovanie totožnosti Klientov,
    2. uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,
    3. správa zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
    4. vykonávanie potrebných účtovných operácií (vrátane vystavovania a spracúvania účtovných dokladov a účtovných operáciách),
    5. prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,
    6. riešenie reklamácií,
    7. vzťahový manažment,
    8. ochrana a domáhanie sa práv HOTTUB Sauna & Wellness voči Klientom,
    9. plnenie povinností HOTTUB Sauna & Wellness v oblasti AML (ak prichádzajú do úvahy),
    10. činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností HOTTUB Sauna & Wellness podľa platných právnych predpisov,
    11. činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností; Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností HOTTUB Sauna & Wellness, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledujúce právne predpisy:
    12. Občiansky zákonník,
    13. Obchodný zákonník,
    14. AML zákon,
    15. zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
    16. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov,
    17. zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov;
   2. Účtovné a daňové účely, čo zahŕňa najmä (ale nielen) vystavovanie daňových a účtovných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a plnenie si iných zákonných povinností súvisiacich s týmito povinnosťami.
   3. Marketingové účely
    1. Na účely informovania vás o našich aktuálnych ponukách HOTTUB Sauna & Wellness môže spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov HOTTUB Sauna & Wellness. 
    2. HOTTUB Sauna & Wellness má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjala obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informovala spôsobom uvedeným v odseku 8.2.3.1 tohto dokumentu. V tejto súvislosti vás môže HOTTUB Sauna & Wellness osloviť výnimočne aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov vás informuje a poučí o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.
    3. HOTTUB Sauna & Wellness môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.
    4. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás HOTTUB Sauna & Wellness vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku a obmedziť tak zasielanie neadresných marketingových ponúk.
   4. Účely týkajúce sa ochrany ďalších oprávnených záujmov, ktoré súvisia okrem už uvedeného najmä so zabezpečením bezpečnosti prevádzkových priestorov HOTTUB Sauna & Wellness, zariadení a softvérového vybavenia HOTTUB Sauna & Wellness. HOTTUB Sauna & Wellness je oprávnené na účely zabezpečenia svojich prevádzkových priestorov, na účely odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich najmä z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií na účely súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch a na účely dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností HOTTUB Sauna & Wellness monitorovať svoje prevádzkové priestory pomocou videozáznamu a audiozáznamu aj bez označenia monitorovacieho priestoru. Právnym základom spracúvania týchto vašich osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov HOTTUB Sauna & Wellness, pričom HOTTUB Sauna & Wellness je oprávnené poveriť takýmto spracúvaním osobných údajov aj tretie osoby zabezpečujúce udržiavanie bezpečnosti a poriadku areálu, v ktorom sa nachádzajú prevádzkové priestory HOTTUB Sauna & Wellness. V prípade, že sa vyhotovený záznam nepoužije na vyššie uvedený účel, bude po uplynutí trinástich mesiacov po dni vyhotovenia tohto záznamu zlikvidovaný. 
   5. HOTTUB Sauna & Wellness môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:
    1. ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a HOTTUB Sauna & Wellness vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
    2. ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
    3. ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
    4. ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje HOTTUB Sauna & Wellness alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
    5. ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.
 9. Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?
  1. Vaše osobné údaje v prostredí HOTTUB Sauna & Wellness sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov (napríklad tretím osobám poskytujúcim montážne alebo dopravné alebo poštové či iné služby), advokátom, našim účtovným a daňovým poradcom, naším audítorom, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb. Vaše osobné údaje inak neposkytujeme iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili HOTTUB Sauna & Wellness súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak je to potrebné na plnenie zmluvy, ktorej účastníkom ste alebo ak ide o plnenie zákonnej povinnosti HOTTUB Sauna & Wellness ako prevádzkovateľa.
  2. HOTTUB Sauna & Wellness môže bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia zákonných povinností:
   1. v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle AML zákona,
   2. v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
   3. v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností zo strany HOTTUB Sauna & Wellness.
  3. HOTTUB Sauna & Wellness je tiež vaše osobné údaje povinné poskytnúť aj iným subjektom na základe ich písomného vyžiadania a na základe konkrétneho zákonného ustanovenia (napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, ministerstvám a pod.).
  4. Vaše osobné údaje HOTTUB Sauna & Wellness nezverejňuje.
 10. Sprostredkovatelia
  1. HOTTUB Sauna & Wellness môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého HOTTUB Sauna & Wellness poverila spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene HOTTUB Sauna & Wellness ako prevádzkovateľa.
  2. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u HOTTUB Sauna & Wellness ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané. 
  3. HOTTUB Sauna & Wellness si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. HOTTUB Sauna & Wellness pri spracúvaní vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:
   1. spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
   2. spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
   3. spoločnosti poskytujúce webhostingové služby pre HOTTUB Sauna & Wellness,
   4. spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
   5. spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok.
 11. Prenos osobných údajov do tretích krajín
  1. Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.
 12. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  1. Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, HOTTUB Sauna & Wellness uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
  2. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe vášho súhlasu, HOTTUB Sauna & Wellness bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov HOTTUB Sauna & Wellness. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.
  3. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti HOTTUB Sauna & Wellness, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je HOTTUB Sauna & Wellness povinné vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú napríklad: 
   1. AML zákon, na základe ktorého je HOTTUB Sauna & Wellness povinné uchovávať počas piatich rokov:
    1. od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v súvislosti so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie,
    2. od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o klientovi,
   2. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je HOTTUB Sauna & Wellness povinné uchovávať doklady najmenej počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 13. Ako o Vás získavame osobné údaje? 
  1. Ak ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V prípadoch uvedených v odseku 6.3 tohto dokumentu však neposkytnutie vašich osobných údajov bude (môže) mať následky uvedené v odseku 6.3 tohto dokumentu. Osobné údaje o Klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. 
  2. Ak nie ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod. V takom prípade o vás HOTTUB Sauna & Wellness môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe zákonných oprávnení a povinností, ktoré HOTTUB Sauna & Wellness má.
 14. Spracúvanie súborov cookies 
  1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies s cieľom zabezpečiť lepšie služby. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Bližšie zásady používania súborov cookies nájdete v dokumente označenom ako „Zásady používania súborov cookie“ umiestnenom na našej webstránke www.hottub.sk
 15. Ako chránime vaše osobné údaje?
  1. Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci HOTTUB Sauna & Wellness, ako aj zmluvní partneri HOTTUB Sauna & Wellness, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
 16. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
  1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
  2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosíme, kontaktovať.
  3. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
  4. Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov
   1. Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov HOTTUB Sauna & Wellness vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. HOTTUB Sauna & Wellness môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   2. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov HOTTUB Sauna & Wellness. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu HOTTUB Sauna & Wellness nebude vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.
  5. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
  6. Svoje práva si môžete uplatniť písomne alebo e-mail info@hottub.sk alebo osobne v prevádzkových priestoroch HOTTUB Sauna & Wellness. HOTTUB Sauna & Wellness vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.
 17. Možnosť zmeny zásad ochrany osobných údajov
  1. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tohto dokument upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k zmene tohto dokumentu podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.